وزن گوسفند زنده.وزن دام زنده

وزن گوسفند زنده.وزن دام زنده

وزنهای گوسفند زنده در دامداری قائم عبارتننداز 1:وزن بره از20 کیلو الی30کیلو 2:وزن گوسفنداز30کیلو الی50کیلو 3:وزن گوسفند شیشک از 50 کیلو الی70کیلو 4:وزن گوسفند قوچ از 80کیلو تا 100کیلو 5:وزن گوساله زنده از 100کیلو تا 700کیلو 6:وزن بزغاله از20کیلو تا۵۰کیلو 7:وزن بز از40کیلو تا60کیلو 8:وزن میش از40کیلو تا80کیلو

::دسته بندی ها