گوسفند کردی و سنقر

گوسفند کردی و سنقر

اطلاع از نياز روزانه نژادهاي دامي چراکننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوايي، به منظور محاسبه ظرفيت چرا در طرح هاي مرتعداري، ضروري است. در همين راستا؛ نياز انرژي متابوليسمي روزانه گوسفند نژاد کردي کردستان در مراتع سارال مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور با توجه به ميانگين مقادير شاخص هاي کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي و سهم آنها در ترکيب گياهي مرتع در مراحل مختلف رشد، مقدار انرژي متابوليسمي در يک کيلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چراي دام برآورد و با مد نظر قرار دادن نياز انرژي متابوليسمي روزانه گوسفند نژاد کردي کردستان، مقدار علوفه اي که تامين کننده اين نياز در مراحل مختلف رشد در مراتع منطقه است، برآورد شد. نياز روزانه ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه گوسفند نژاد کردي کردستان بر حسب انرژي متابوليسمي، بر اساس معادله پيشنهادي (1984) MAFF1 در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع و با مد نظر قرار دادن خصوصيات فيزيکي مراتع مورد مطالعه، فواصل آبشخور، تراکم گياهان و اعمال ضريب افزايشي 50 درصد، به ترتيب؛ 10.6، 13.3، 6 و 8.6 مگاژول محاسبه گرديد. بر مبناي نتايج حاصل؛ مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه گوسفند نژاد کردي کردستان با توجه به کيفيت علوفه مراتع مورد مطالعه در سال 1387؛ در مراحل اوليه رشد به ترتيب برابر؛ 1.25، 1.56، 0.70 و 1.01؛ در اواسط مرحله رشد برابر؛ 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و در مراحل پاياني رشد برابر؛ 1.81، 2.26، 1.02 و 1.47 کيلوگرم علوفه خشک برآورد گرديد. مقادير مذکور با توجه به کيفيت علوفه مراتع مورد بررسي در سال 1388؛ در مراحل اوليه رشد برابر؛ 1.23، 1.53، 0.69 و 1؛ در اواسط مرحله رشد برابر؛ 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و در مراحل پاياني رشد برابر؛ 1.77، 2.21، 0.99 و 1.44 کيلوگرم علوفه خشک مي باشد. اين امر بيانگر اين است که زمان چرا بر نياز روزانه دام موثر است و لازم است نياز روزانه واحد دامي بر مبناي کيفيت علوفه مشخص شود. طبيعي است که بسته به شرايط سال ممکن است، کيفيت علوفه گياهان قدري تغيير يابد ولي به دليل هزينه بر بودن تعيين کيفيت علوفه، مي توان از نتايج مذکور به منظور برآورد نياز روزانه دام در سال هاي مختلف استفاده کرد.

::دسته بندی ها