معرفی ومفهوم گوسفندزنده

معرفی ومفهوم گوسفندزنده

گوسفند پستانداری است از راسته سم داران از دسته جفت‌سم‌سانان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان (تهی‌شاخان). این حیوان را جهت استفاده از پشم، شیر و گوشتش اهلی کرده، به صورت گله‌های بزرگ نگهداری می‌کنند. برخی نژادهای گوسفند نر دارای شاخ مورب و حلقوی و پیچ دار می‌باشند و در این صورت به نام قوچ یا راک نامیده می‌شوند؛ ولی گوسفند ماده متعلق به هر نژادی که باشد، به طور عام به نام میش خوانده می‌شود. گوسفندوبره در شعر فارسی ویرایش فردوسی: «بزرگان به بازی به باغ آمدند همه میش و آهو به راغ آمدند» سعدی: «ترحم بر پلنگ تیزدندان ستم‌کاری بود بر گوسفندان» سعدی «در برابر چو گوسفند سلیم در قفا همچو گرگ مردم خوار» فردوسی: «دگر سو سرخس و بیابان به پیش گله گشته بر دشت آهو و میش» سعدی: «سرکه از دست‌رنج خویش و تره بهتر از نان دهخدا و بره» سعدی: «سر گرگ باید هم اول برید نه چون گوسفندان مردم درید» ابن یمین: «شبان بره آن به که دارد نگاه از آن سگ که با گرگ شد آشنا» سنایی: «گرگ را با میش کردن قهرمان باشد زجهل گربه را با پیه کردن پاسبان باشد خطا» ناشناس: «گر گرگ مرا شیر دهد میش من است بیگانه اگر وفا کند خویش من است» سعدی: «نیاید به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند» /گوسفند/ گوسفندمغان/ گوسفندافشاری/ گوسفند سنگسر/ گوسفندمهربان/ گوسفند شال/گوسفند /گوسفندرومانوف/کوسفنداهری/گوسفندبختیاری/گوسفندکردی/ گوسفندبلوچ/ گوسفنددوقلوزا/ گوسفندچندقلوزا/ گوسفند/گوسفند/ گوسفند/ دام/ گوسفندزبل/ گوسفندزرنگ/ گوسفندشیطون/گوسفند/گوسفندباسر انسان/گوسفند فروش/ گوسفند مزایده/گوسفندقسطی/گوسفندی باسر انسان/ گوسفندان افشاری/ گوسفندان مغانی/ گوسفندان کردی/گوسفندان مهربان/ گوسفندان اهری/ گوسفندان شال/ گوسفندان /گوسفند زنده/خریدگوسفندزند/دام زنده/سفارش گوسفنددر تهران/پخش گوسفندزنده/فروش گوسفندزنده/خریدگوسفندزنده/قیمت گوسفند زنده/فروش گوسفند/گوسفند باقصاب/فروش گوسفندزنده/فروش گوسفند/گوسفند باقصاب/رومانوف/ گوسفندان پرواری/ گوسفندان کردی/ /خریدگوسفند/فروش گوسفند/گوسفند/گوسفند/گوسفند/گوسفند/گوسفند/

::دسته بندی ها