فواید تلقیح مصنوعی گاو

فواید تلقیح مصنوعی گاو

به باردار کردن گاو ماده بدون انجام جفت گیری توسط گاو نر را تلقیح مصنوعی می گویند. تلقیح مصنوعی گاو با دست صورت می گیرد و با خرید اسپرم گاو و ریختن آن در تفنگ تلقیح دامپزشک تفنگ را داخل رحم گاو ماده میریزد تا عملیات بارداری و آبستنی گاو ادامه مطلب…