معرفی گوسفند نژاد زل مازندران

معرفی گوسفند نژاد زل مازندران همانطور که می دانید تمامی گوسفندان ایران و جهان با توجه به شکل ظاهری و میزان تولید شیر؛ درصد دو قلوزایی و .. دسته بندی می شوند از این جهت نژاد گوسفندان را مشاهده می کنید که در این مقاله به معرفی گوسفند نژاد زل ادامه مطلب…