درمان زمین گیر شدن گاو

درمان زمین گیر شدن گاو

سندروم گاوهای زمینگیر یکی از بیماریهای رایج بین گاوها که اغلب پس از زایمان انجام می شود بلند نشدن گاو است که به آن سندروم گاوهای زمینگیر می گویند. بلند نشدن گاو به مدت ۴ الی ۶ ساعت را سندورم گاوهای زمینگیر می نامند که ممکن است به علت شکستگی، ادامه مطلب…